tiistai 4. kesäkuuta 2024

LYHYT USKONOPPI 5: MITÄ USKO ON?

 Usko kuuluu tunnetusti kristillisyyden peruskäsitteisiin, mutta mistä siinä oikein on kysymys? 

Usko on siinä mielessä hankala sana, että sillä erilaisia merkityksiä. Voidaan esim. pohtia olemassaolon perimmäistä luonnetta: uskotaanko Jumalan olemassaoloon. Voidaan miettiä, onko  jokin mahdollista: uskonko, että Jeesus on kävellyt vetten päällä. Joskus uskominen saatetaan asettaa tietämisen vastakohdaksi: ”Silloin, kun asioista ei voida tietää mitään varmaa, silloin on vain uskottava.”  Mikään näistä ei ole vielä kristillistä uskoa sanan varsinaisessa merkityksessä.

Kristillisestä uskosta puhuttaessa on hyvä tehdä teologinen erottelu kahden eri asian välillä. On ensinnäkin ”usko, joka uskotaan” ja toiseksi ”usko, jolla uskotaan”. Ensin mainittu usko (teologiassa käytetään käsitettä fides quae creditur) merkitsee uskon sisältöä. Uskomme, että Jumala on ilmoittanut itsensä, minkä vuoksi hänestä voidaan sanoa jotakin. Uskomme perustuu tiettyihin tapahtuneisiin tosiasioihin, joista Uusi testamentti kertoo. Kristitylle usko ei ole tietämisen vastakohta tai jatke, vaan luottamista Raamatun sanaan. Usko tässä merkityksessä on ilmaistu esim. apostolisessa uskontunnustuksessa.

Jälkimmäinen (fides qua creditur) merkitsee puolestaan sitä uskoa, jolla kristitty tarttuu hänelle tarjottavaan pelastukseen. Tämä ei toki ole ristiriidassa uskon sisällön kanssa vaan pikemminkin edellyttää sitä. Tarkastelun näkökulma on kuitenkin ihmisessä ja siinä, mitä hänessä Jumalan vaikutuksesta tapahtuu. Kun joku esim. kertoo tulleensa uskoon, silloin puhutaan uskomisesta tässä merkityksessä. Tätä uskomisen puolta useimmiten tarkoitetaan, kun usko otetaan tarkastelun kohteeksi. Niin tehdään myös seuraavissa kappaleissa.

Luterilaisessa kirkossa korostetaan, että pelastus tapahtuu ”yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden”. Tässä usko asetetaan ihmisen omien tekojen vastakohdaksi. Vaarana on, että uskostakin tehdään uusi suoritus tai ihmisessä oleva ominaisuus, jonka perusteella hän tulisi autuaaksi. Ihminen onkin taipuvainen etsimään itsestään uskoa voidakseen tukeutua siihen. Usko itsessään ei kuitenkaan pelasta, vaan Kristus, johon usko tarttuu. Jeesus Kristus on uskomisen asiassa se olennainen asia.  Usko pelastaa, koska se yhdistää syntisen ihmisen ja Vapahtajan.

Kristuksen ja uskon suhdetta havainnollistaa ajatus köydestä ja köyteen tarttuvista käsistä. Veden varaan ja hätään joutunut ihminen voi saada avun, jos hänelle heitetään köysi. Köysi on ulkopuolelta tuleva pelastuksen perusta. Köysi ei kuitenkaan auta, ellei siihen tartuta. Kristus on kuin köysi, joka tuo pelastuksen. Usko puolestaan on kuin tyhjät kädet, jotka tarttuvat köyteen. Tyhjät kädet sen enempää kuin  usko eivät itsessään pelasta, mutta kun  ne tarttuvat pelastavaan kohteeseen, silloin  saadaan apu. Ihminen siis pelastuu  uskon kautta Kristukseen, ei uskon perusteella.

Mutta tämän uskon syntymisessäkin ihmisen tarvitsee Jumalan apua. Ihminen voi ottaa litran maitoa kaupan viileäkaapista, mutta uskoa hän ei voi samalla tavoin ottaa itselleen. Usko on asia, jonka Jumala luo sanansa kautta, missä ja milloin hyväksi näkee. Samoin kuin ihminen syntyy ja synnytetään, samoin on myös uskon syntymisen laita. Prosessi voi olla lyhyempi tai pitempi, enemmän tai vähemmän tuskallinen. Tässä synnyttämisessä evankeliumin sanalla on keskeinen merkitys. ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana” (Room.10: 17). 

Uskomisen vaikeuden kanssa kamppailevaa voi rohkaista se, että sana paitsi julistaa Kristusta, myös vaikuttaa uskon ihmisessä. Ihmisen ei tule odottaa kokemuksia vaan lukea, kuunnella ja tarkastella sanaa Kristuksesta ja ottaa se omakseen – vaikka ei tuntisikaan voivansa uskoa.

Minua on tässä asiassa auttanut seuraava Öivind Andersenin Roomalaiskirjeen selityksen kohta: ”Älä unohda, että oikeus ottaa vastaan Sana ei ole siinä, että se elää meille, vaan siinä, että Jeesus antoi itsensä meidän puolestamme! Tällä tavalla pääset sisälle Jumalan pelastavaan voimaan. ”Kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan, luetaan tai mietiskellään, Pyhä Henki vaikuttaa sydämissä. Ja siellä missä ei epäuiskossa käännytä pois, se tulee pelastamaan sen, joka sitä kuulee.”

(Kuuntele myös podcast "Miniripari 5" joko kotisivujen linkistä tai Spotify-sovelluksesta)

 

 

keskiviikko 15. toukokuuta 2024

PAKANALLISTEN MYYJÄISTEN KYNNYKSELLÄ

Hämeenkyrössä Heiskalla järjestetään Pakanalliset Myyjäiset sunnuntaina 19.5. Tapahtuman järjestää Noita Ry. Sen tavoitteena on yhdistyksen kotisivujen mukaan ”suomalaisen kulttuuri-, kansan- ja uskomusperinnetietouden säilyttäminen ja opettaminen”. Tapahtuman mainoksen mukaan myynnissä on maanläheisiä käsitöitä, luonnontuotteita, taidetta, yrttejä, mystiikkaa ja magiaa. Luvassa on myös paljon tavanomaisesta poikkeavaa ohjelmaa. Tällaiseksi voinee tulkita ainakin saatavilla olevia hoitoja ja tulkintoja, joiden antajista mainittakoon Noitatohtorit, Öljynoita sekä selvännäkijä – meedio.

Ounastelen, että enemmistölle kansalaisista tämänkaltaiset tapahtumat - joita vuoden aikana järjestetään muuallakin – näyttäytyvät kulttuuritapahtumina, joissa on muinaisuuden ja salaperäisyyden tuomaa eksotiikkaa.  Sitä halutaan mennä aistimaan. Järjestävän tahon puolella lienee kulttuuriväen ohella myös pakanallisiin menoihin osallistuvaa joukkoa, jotka etsivät erilaista riiteistä sisältöä elämäänsä. Kaiketi yhteisöllisyyden kaipuu on yksi syy hakeutua tällaisen muinaisuskonnollisuuden pariin.

Seurakunnan paimenen näkökulmasta tapahtuma herättää myös huolta.  Syy on se, että nämä myyjäiset ovat ”pakanalliset”. Pakanuudella tarkoitetaan Raamatussa sellaista uskonnollisuutta, jossa ei tunneta Jeesusta Kristusta. Evankeliumin julistaminen Kristuksesta ja kutsu sen vastaanottamiseen ovat kuuluneet alusta alkaen kirkon työn ytimeen. Siksi kirkko tekee tänäkin päivänä lähetystyötä, kastaa ja opettaa sekä pyrkii myös tukemaan ihmisten kasvua kristittynä. Tapahtuma, joka luonnehtii itseään pakanalliseksi, on lähtökohtaisesti ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa.

Ajassamme on monenlaista hengellistä kyselyä ja etsintää. Osa siitä suuntautuu vanhojen uskomusten suuntaan. Ehkä syynä on joidenkin kohdalla se, että kirkko ei ole kyennyt vastaamaan heidän kaipuuseensa. Tässä mielessä uudet pakanuuden ilmenemismuodot ovat meille myös haaste. Erilaisten henkisyyden muotojen ja uskomusten markkinoilla kirkon tehtävänä on tuoda kuultavaksi Hyvän paimenen ääni:  ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo" (Joh.8:12).

 

 

tiistai 7. toukokuuta 2024

Lyhyt uskonoppi 4: Jumala on tehnyt sovinnon

 Edellinen "Lyhyt uskonoppi" -blogini käsitteli Raamatun opetusta synnistä ja pahan todellisuudesta. Kirjoitin Aadamin perinnön olevan niin voimakas, että tarvitaan ”toinen vielä väkevämpi”, joka voi voittaa synnin, kuoleman ja saatanan. Room. 5:ssä apostoli Paavali vertaa Kristusta kerta toisensa jälkeen Aadamiin. Samoin kuin yhden ihmisen lankeemuksen myötä synti on päässyt hallitsemaan, samoin Kristuksen kautta on tapahtunut jotakin, millä on merkitystä kaikille ihmisille: heidät on sovitettu ja heidät voidaan vapauttaa kaikista synnin seurauksista

Apostoli tähdentää, että tämä Kristuksen teko on tapahtunut menneisyydessä - kun me vielä olimme syntisiä ja Jumalan vihollisia. Heränneen ihmisen ei tarvitse enää itse yrittää sovittaa syntiään. ”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.” Tässä on kyse ainoastaan lahjan vastaanottamisesta.

Puhe synnin ”siirtämisestä” kytkee apostolin opetuksen sovinnosta VT:iin. Siellä kerrotaan, kuinka kansan syntejä sovitettiin erilaisten uhrimenojen välityksellä. Syntejä tunnustettiin sopivaksi katsotun uhrieläimen luona,  minkä jälkeen eläin lähetettiin pois tai uhrattiin. Tässä prosessissa syntiä tehnyt vapautui syyllisyydestään, kun hänen syntinsä katsottiin siirtyneen uhrieläimeen. UT:n kirjeessä heprealaisille opetetaan, että tämä oli esikuvallista. Jeesus on varsinainen uhrikaritsa, joka ottaa pois maailman synnin.

Puhe uhrista voi kuulostaa alkukantaiselta uskonnollisuudelta, ja siihen voidaan loukkaantua. Eikö Jumala voi antaa anteeksi ilman uhreja? Eikö riitä, että kirkossa puhuttaisiin lähimmäisen rakastamisesta ja annettaisiin ohjeita hyvään elämään? Tällaiseen sinänsä ymmärrettävään pohdiskeluun on löydettävissä näkökulmia teologian ulkopuoleltakin. Kasvatuksen saralla puhutaan usein rakkaudesta ja rajoista. Myös rajoja tarvitaan. Jotakin samantapaista voidaan ajatella olevan sovitusopissa. Olisiko Jumala rakkaus, jos hän katsoisi pahaa läpi sormien?

Kristillisen uskon mukaan Jumala on rakkaus, mutta hän on myös pyhä. Pyhyytensä vuoksi Jumala ei voi hyväksyä vääryyttä. Tämä Jumalan rakkauden ja pyhyyden jännite saa ratkaisunsa siinä, että Jumala ottaa luotujensa synnit itse kantaakseen. Vastaavalla tavalla vanhemmatkin voivat joutua korvaamaan jälkikasvunsa tekojen seurauksia. Heidän rakkautensa ei kuitenkaan yleensä lopu. Siihen profeettakin viittaa sanoessaan: ”Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää?” Ehkä näin kuitenkin joskus käy. Siksi profeetta jatkaa tähdentämällä Jumalan armon rajattomuutta: ”Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. ”

Suostuminen sovintoon, Jumalan armon vastaanottaminen,  ei merkitse sitä, että ihmisestä tulisi synnitön. Kristitty on samaan aikaan syntinen ja vanhurskas. Tämä on syytä pitää mielessä, ettei langeta toivottomuuteen ja epäuskoon. Tavallisessa elämässähän parantuminen merkitsee yleensä sairauden poistumista. Kuume väistyy, ruoka alkaa taas pysyä sisällä jne. Mekin soisimme, että voisimme muuttua paremmiksi ihmisiksi ja saisimme lohdutuksen omasta muutoksestamme. Jumalan tarkoitus on kuitenkin se, että etsimme lohdutuksemme hänen armostaan oman hurskautemme sijasta. Siksi hän pitää omiaan hengessä köyhinä ja Kristuksen armon tarpeessa.

Armossa elämisessä on kyse jatkuvasta syntien anteeksiantamuksen vastaanottamisesta. Luterilaisuudessa ei ole syyttä korostettu ”luettua” vanhurskautta. Ei niin, etteikö Kristus olisi uskossa läsnä ja etteikö hän myös vaikuttaisi meissä uutta elämää. Omantunnon rauhan näkökulmasta on kuitenkin ensiarvoista ymmärtää, että armo on sitä, että meissä olevaa syntiä ei enää oteta huomioon. Kuten edellä todettiin, emme pääse irti synnistä. Kristuksen tähden Jumala ei kuitenkaan enää ”lue” sitä meille. Sitä vastoin hän lukee meille Kristuksen vanhurskauden, se on pitää meitä puhtaina ja pyhinä, vaikka emme sitä itsessämme olekaan.

Tätä merkillistä ja vapauttavaa Jumalan toimintatapaa Luther kutsuu onnelliseksi vaihtokaupaksi. Auttakoon Jumalan Henki meitä ymmärtämään tätä ihmettä entistä syvemmin!

(Teemaan liittyvä podcast: Miniripari 4 / Spotify. Kuunneteltavissa myös srk:n kotisivujen linkin kautta)

 

keskiviikko 17. huhtikuuta 2024

Lyhyt uskonoppi 3. Synnistä ja pahan vallasta

Miksi maailmassa on niin paljon pahaa? Tämä kysymys nousee ainakin joskus mieleemme, vaikka vastauksia ei ehkä uskota olevan. Miksi kiusaamista ilmenee yhtä lailla hiekkalaatikolla, koulussa, työpaikalla ja vanhainkodissa? Ihmisellähän on kuitenkin luonnostaan taju oikeasta ja väärästä. Rikollinenkin vihastuu, jos toinen ei pidä sopimuksesta kiinni.

Ongelmamme ei olekaan siinä, ettemme tietäisi miten tulisi elää, vaan siinä, ettemme toimi tämän tiedon mukaan. Raamattu puhuu tässä yhteydessä synnistä. Ihmisen sisimmässä  on voimia, jotka pitävät häntä väkevän miehen tavoin otteessaan.  Jeesus sanoo, että pahat ajatukset, vilppi, ahneus, häijyys ja muu pahuus lähtevät ihmisen sydämestä. Niitä emme voi ravistaa irti itsestämme.  Apostoli Paavalikin joutui toteamaan, että hän on myyty synnin alaisuuteen.  

Mennään asian juurille. Syntiinlankeemuskertomuksen mukaan ihminen lankesi tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan. Ensin hänet saatettiin epäilemään Jumalan sanaa. Sen jälkeen oikean ja väärän rajan ylittäminen oli helpompaa. Lankeemukseen johdatti myös toisen huono esimerkki. Tämä kaava toistuu edelleen kerta toisensa jälkeen. Kun sitten lankeemus oli tapahtunut, ihminen piiloutui Jumalalta. Tämäkin synnin seuraus on ajaton. Ihmisellä on luontainen taipumus paeta Jumalaa.

Ihmisen ja Jumalan välisen yhteyden särkyminen heijastuu ihmisten keskinäisiin suhteisiin. Syntiinlankeemusta seurasi veljesmurha: Kain tappoi Abelin. Tämän jälkeen Raamattu kertoo pahuuden yltymisestä maan päällä, eikä tämä pahuus hävinnyt lopullisesti edes vedenpaisumuksessa. Raamatun historia onkin paljolti sotien historiaa – ja tällä samalla jatkumolla mekin yhä elämme.

Monien on vaikea uskoa rakastavaan Jumalaan, koska maailmassa on niin paljon pahaa. Tällöin kuitenkin unohdetaan se, että Raamattu puhuu synnin lisäksi paljon paholaisesta. Kirje efesolaisille muistuttaa, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan pahoja valtoja vastaan. Tämä voi selittää sitäkin, että kun antaa pahalle pikku sormen, se vie koko käden. Synnillä on taipumus levitä syövän tavoin ja turmella elämää. Se etsiytyy myös rakenteisiin. Pahimmillaan yhteiskunta tekee mustan valkoiseksi ja kääntäen. Esimerkkejä ei tarvitse kaukaa hakea.

Synti tuo siis monenlaista murhetta ihmisten elämään. Pahan perimmäinen tavoite on kuitenkin estää ihmistä pääsemästä uudelleen Jumalan yhteyteen. Siksi se vastustaa evankeliumin julistusta ja pyrkii kaikin tavoin tukahduttamaan Jumalan synnyttämän elämän. Paha nokkaisee mielellään sanan siemenen ihmisen sydämestä jo ennen kuin se on alkanut itää. Siellä taas, missä uusi elämä on virinnyt, kohdataan pian myös pahan todellisuus. Jos ihminen ennen uskon syntyä sai elää rauhassa, saa hän saa nyt huomata joutuvansa taisteluun. Kristityn elämää onkin vanhastaan luonnehdittu sotapalvelukseksi.

Tällaisissa kamppailuissa tulee vähitellen selväksi, mihin Kristusta tarvitaan. Synnin valta maailmassa ja myös omassa sydämessä on niin voimakas, että tarvitaan todellakin ”toinen vielä väkevämpi”, joka voi voittaa synnin, kuoleman ja saatanan. Pääsiäisen sanoma on, että suurin taistelu on jo käyty. Käärmeen pää on murskattu ja voitto saatu. Ikuinen vanhurskaus on tuotu eikä syntejä enää lueta meille. Tähän saamme tarttua silloinkin, kun on valotonta ja myrskytuulet pieksevät elämämme rakennusta.

 

 

 

keskiviikko 20. maaliskuuta 2024

Lyhyt uskonoppi 2. Mitä kaikkea luomisusko tarkoittaa?

 Kristillisen uskon lähtökohtiin kuuluu, että Jumala on Luoja ja elämän antaja. Ihminen on tarkoitettu elämään yhteydessä Luojaansa ja toisiin ihmisiin. Lisäksi hänet on asetettu viljelemään ja varjelemaan maata. Jumala ei ole vain pannut kaikkea alulle, vaan hän on myös elämän ylläpitäjä. Esimerkiksi maan herääminen eloon talven jälkeen ja lasten syntyminen samoin kuin kyky ajatella, liikkua ja tehdä työtä ovat Jumalan jatkuvaa luomistyötä. Ruokarukous on hyvä tapa muistuttaa itseään tästä.

Mutta eikö kaikki alkanut alkuräjähdyksestä? Kysymys luonnontieteiden ja kristillisen uskon välisestä suhteesta on mietityttänyt monia kristittyjä. Se nousi esille, kun uuden ajan kynnyksellä havaittiin, että maa kiertää aurinkoa eikä toisinpäin. Darwin pani 1800-luvulla merkille, että monet lajit ovat kehittyneet pitkän ajanjakson kuluessa. Tämän nähtiin olevan ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa. Alkuräjähdys on puolestaan paras tämänhetkinen tieteellinen teoria maailman synnystä. Sen arvioidaan tapahtuneen noin 13,7 miljardia vuotta sitten. Luomiskertomuksen mukaan Jumala taas loi maan 6 päivässä. Pitäisikö minun uskoa tiedemiehiin vai Raamattuun?

Mielestäni kristitty voi varsin rauhallisin mielin luottaa molempiin, kun pidetään mielessä seuraavat asiat:  Raamattu vastaa ”miksi”-kysymyksiin. Se puhuu siitä, miksi me elämme ja mikä on elämän tarkoitus. Tieteen tehtävänä on puolestaan etsi vastauksia ”miten”-kysymyksiin.  Tutkija mittaa, punnitsee ja laskee sekä tekee tältä pohjalta johtopäätöksiä. Hänkään ei voi kuitenkaan esittää objektiivista totuutta elämän perimmäisestä tarkoituksesta. Kysymys menee tieteen reviirin ulkopuolelle.

Luomiskertomuksen mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi. Perheen perustaminen, lasten saaminen on annettu ihmisen tehtäväksi. ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.” Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet kirkossa hankalia eikä tämäkään aika tee poikkeusta.  Mielestäni kristitty voi lähteä siitä, että sukupuolia on lähtökohtaisesti kaksi, vaikka jotkut eivät kokisi olevansa kumpiakaan. Raamatullisen ohjeen mukaan kristitty kunnioittaa kaikkia ihmisiä siitä riippumatta, millainen on heidän seksuaalinen suuntautuneisuutensa.

Luomisuskoon kuuluva näkemys, että ihminen on asetettu viljelemään ja varjelemaan maata, on tullut hyvin ajankohtaiseksi ilmastomuutokseen liittyvien kysymysten vuoksi. Saamme kuulla eroosiosta, rehevöitymisestä, saasteista ja ympäristömyrkyistä. On unohtunut, että ihminen on asetettu myös varjelemaan luomakuntaa. Vaikka ongelmien suuruus ylittää yksittäisen ihmisen mahdollisuudet, jokainen voi kuitenkin tehdä jotakin, esimerkiksi lajitella, kierrättää ja käyttää julkista liikennettä silloin, kun se on mahdollista. Kristitty välttää myös ahneutta ja pyrkii kohtuullisuuteen.

Kehotus viljellä voidaan tulkita myös hengen viljelynä. Kulttuuri on luomisuskon piiriin kuuluva asia. Ihminenkin saa luoda. Kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ja muut kulttuurin muodot voivat tuoda sisältöä ja virkistystä elämäämme. Tokihan kulttuuriin lasketaan kuuluvaksi myös asioita, jotka eivät lähennä ihmistä Jumalaan. Sitäkin on lupa arvioida. Kristitty voi kuitenkin olla lähtökohtaisesti kulttuurimyönteinen.

 

 

sunnuntai 25. helmikuuta 2024

LYHYT USKONOPPI 1. Jumalan armovalinnasta

Kirkkoherran kynästä -palstalla julkaistaan n. 3 viikon välein tiivistelmät Spotify-sivustolle ladatuista Miniripari -podcasteista. Näin nekin, jotka eivät ehdi tai halua kuunnella äänitteitä, voivat halutessaan lukea kristillisen uskon ydinkohtia käsitteleviä opetuksia. Teksteistä muodostuu "Lyhyt uskonoppi", joka tulee pitämään sisällään 6 jaksoa kuten myös "Miniripari". 

--------------------

Rippikoulussa opetus tavataan aloittaa luomisesta. Nyt lähdetään kuitenkin vieläkin kauemmaksi, aikaan ennen luomista. Raamatun ilmoituksen mukaan jotakin hyvin tärkeää on tapahtunut jo silloin. Se auttaa sitten ymmärtämään paremmin kaikkea muutakin, mistä Raamattu kertoo. Mitä se on?

Efesolaiskirjeen kirjoittaja vastaa: ”Hän on valinnut meidät Kristuksessa.” Jumala näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä. Hänen suunnitelmansa oli ottaa meidät lapsikseen ja perillisikseen. Näin Jumala näki rakkaudessaan hyväksi toimia. Tämä valinta ja suunnitelma oli siis olemassa jo ennen maailman luomista.

Tämän jumalallisen salaisuuden oli määrä paljastua ja toteutua tietyssä historian vaiheessa. Tämän vuoksi tarvittiin maa ja kansa, johon Kristus voisi syntyä. Israelin valinta ei merkitse sitä, että toiset kansat olisivat Jumalalle vähempiarvoisia. Israelin valinnan tarkoitus oli se, että kaikki kansat voisivat tulla siunatuiksi.

Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa 2000 vuotta sitten, oli tullut salaisuuden paljastumisen aika. Hän julisti: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” Jeesuksen edellä kulki tienraivaaja, Johannes Kastaja. Nähdessään Jeesuksen hän sanoi: ”Katsokaa, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!”

Johanneksen sanomalla oli vahva kytkös Vanhan testamentin maailmaan. Mooseksen kirjoista voimme lukea, kuinka väärin tehnyt saattoi vapautua synnin rangaistuksesta määrättyjen sovitusmenojen kautta. Niihin liittyi uhrieläin, jonka kannettavaksi tehdyt synnin siirrettiin. On syytä panna merkille, että myös Raamatun viimeisessä kirjassa, Johanneksen ilmestyksessä, puhutaan paljon Jumalan Karitsasta. Kirja antaa ymmärtää, että Jumalan aivoituksissa Jeesus on ollut Jumalan Karitsa jo aikojen alussa. (Ilm. 13:8) Näin myös Herran ristintie kuului alusta asti Jumalan suunnitelmaan.

Jumalan armovalintaan kuuluu olennaisesti se, että hän on valinnut uskon tien pelastuksen tieksi. Tämä ei ole inhimillisen ajattelun mukaista.  Kertomus Jaakobista ja Eesausta havainnollistaa tätä asiaa. Raamatun ajan kulttuurissa vanhemmalla lapsella oli etuoikeuksia nuorempaan nähden. Näiden veljesten kohdalla kävi kuitenkin päinvastoin. Apostoli Paavali selittää tätä asiaa: ”Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa perustui hänen omaan valintaansa, ei ihmisen tekoihin vaan kutsujan tahtoon”. Ja hän jatkaa: ”Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että Jumala armahtaa.”

Elämme aikoja, jolloin levottomuutta ja pelkoa herättäviä uutisia saa kuulla päivästä toiseen. Siksi on tarpeen kuunnella yhtä usein evankeliumia, Jumalan hyvää uutista. Raamatun opetus Jumalan armovalinnasta siirtää kristittynä elämisen painopisteen pois omasta itsestä Jumalaan ja hänen tekoihinsa. Saan olla Jumalan lapsi ja perillinen siksi, että Jumala on tahtonut sitä. Omat ratkaisuni ja päätökseni ovat aina puolinaisia eikä niihin voi hädän hetkellä turvautua. Siksi on lohdullista kuulla, että viime kädessä ratkaisevaa eivät ole omat aikaansaannokseni, vaan se että Jumala armahtaa.

Halutessasi kuuntele lisää:  Miniripari 1.

 Linkki Miniripariin: podcasters.spotify.com/pod/show/miniripari

 Podcastit löytyvät myös suoraan Spotify-sovelluksesta hakusanalla ”Miniripari”.


 

 


maanantai 27. marraskuuta 2023

Ongelmia jumalanpalvelusten striimaamisessa

 Tänä syksynä seurakunnan jumalanpalvelusten striimaukset ovat epäonnistuneet useampia kertoja. 5.11. nettiyhteyttä ei saatu aikaiseksi. Ilmeisesti kenttä ei ole aina riittävän hyvä. Eilen 26.11. saatiin yhteys ja kuvakin tuli, mutta ääni jäi kuulumatta. Oletamme vian tulleen mikrofonin johtoon, joka vuoroin kiinnitetään kameraan ja irrotetaan siitä. Asiaa tutkitaan. Inhimillisiä erehdyksiäkin on välillä tullut ainakin allekirjoittaneelle.  

Ei tässä voi muuta kuin pahoitella teille seurakuntalaisille aiheutunutta harmia. Harmia se toki meillekin työntekijöinä on tuottanut. Ikävää tässä on se, että emme tällä hetkellä voi edes luvata parempaa. Tietty epävarmuus jää tämän hetkisen tekniikan kanssa.

Emme voi varmuudella luvata, että striimaus onnistuu niissäkään tilaisuuksissa, jotka tuoreen jouluesitteen mukaan striimataan. Sen verran haasteellinen meidän tilanteemme on nyt tällä hetkellä. Tulemme käymään keskustelua myös siitä, miten striimien kanssa ensi vuonna menetellään.

 Varminta on lähteä paikan päälle. Korona-aikana kun kirkko oli hetkittäin suljettu, striimit tekivät jumalanpalveluksiin osallistumisen mahdolliseksi. Nyt ovet ovat onneksi auki, vaikka Koronaa vielä esiintyy.

Jumalanpalveluksiin on mahdollista saada myös kuljetusapua. Vapaaehtoiset kuljettavat seurakuntalaisia kirkkoon ja muihinkin tilaisuuksiin.  Aina ei kirkkoon kuitenkaan voi tai jaksa lähteä. Silloin on mahdollista kuunnella jumalanpalvelusta radiosta tai seurata jonkun muun kuin kotiseurakunnan striimiä.